Praktisch

Hieronder vind je: 

 • Praktische Afspraken
 • Algemene Voorwaarden
 • Privacyverklaring

Praktische afspraken

Inner Healing Touch

Hoe kom je naar een sessie:

 • Eet slechts een lichte maaltijd en laat minstens 2 uur passeren voor je naar een sessie komt
 • Vermijd alcohol en andere drugs (dus ook sigaretten)
 • Drink voldoende water
 • Draag dunne bedekkende kledij (geen jeans, jurk of rok): een lange legging en T-shirt met lange mouwen is ideaal
 • Breng sokken mee en je favoriete dekentje


Bos coaching

 • We starten stipt op tijd.
 • Tot 24u voor aanvang van de sessie kan je een afspraak herplannen. Indien je niet komt opdagen, wordt de sessie toch aangerekend. Check de algemene voorwaarden voor details.
 • De betaling gebeurt voor de sessie via overschrijving, directe transfer of contante betaling.
 • Breng mee: een notitieboekje, schrijfgerief, een flesje water en iets om op te zitten of liggen.
 • Het is belangrijk om jezelf te controleren op teken na een bezoek aan het bos. 

Shinrin yoku - bosbaden

Ervoor:

 • we starten stipt op tijd
 • als je niet aanwezig kan zijn, contacteer me zo snel mogelijk. Tot 24u voor de sessie kan je een volgende datum boeken. Daarna vervalt de mogelijkheid om een andere datum te boeken.
  Er worden geen sessies terugbetaald.
 • bij storm of zware regen wordt om veiligheidsredenen de sessie verplaatst naar een volgende datum

Tijdens:

Draag bij tot het creëren van een veilige ruimte waar ontspanning mogelijk wordt:

 • wees respectvol in je gedrag en communicatie, respecteer de stilte en de ruimte van anderen
 • hetgeen gedeeld wordt blijft vertrouwelijk
 • gelieve je smartphone uit te zetten of op vliegtuigstand; de privacy van de deelnemers is uiterst belangrijk, vraag dus om toestemming als je beeldmateriaal zou nemen
 • draag zorg voor je eigen veiligheid
 • personen die zich respectloos gedragen worden weggestuurd en buitengesloten van toekomstige sessies

 • de gids beoordeelde het risico van de locaties en is niet verantwoordelijk voor ongelukken tijdens de activiteit, noch voor verlies van persoonlijke bezittingen

Erna:

Het is belangrijk om jezelf te controleren op teken na een bezoek aan het bos.

Heb je nog vragen over deze afspraken, contacteer me gerust.


Algemene voorwaarden

Inner Healing Touch Practitioner, boscoach en shinrin yoku (bosbad) gids Benten Martens – HEEL JE NATUUR

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 De algemene voorwaarden van Benten Martens – HEEL JE NATUUR zijn van toepassing op alle shinrin yoku -bosbaden, workshops, Inner Healing Touch sessies en bos coaching overeenkomsten die door Benten Martens – HEEL JE NATUUR worden gesloten.

1.2 Elke inschrijving op de nieuwsbrief, het downloaden van een e-book, alsook elke gemaakte reservatie voor een bos coaching sessie of -traject, workshop, Inner Healing Touch sessies, shinrin yoku  online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren.

De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.bentenmartens.be.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Benten Martens – HEEL JE NATUUR, met BTW nummer: BE0797.077.308.

Artikel 2 – Inschrijvingen

2.1 De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

2.2 De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier. De klant geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden

3.1 Facturen, indien van toepassing, dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, behalve anders overeengekomen. Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.

Tevens behoudt Benten Martens – HEEL JE NATUUR zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant.

3.2 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

3.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor bos coaching, de workshop, het Inner Healing Touch traject of de shinrin yoku aanvangt. Zo niet kan de toegang geweigerd worden.

3.4 De factuur, indien van toepassing, wordt altijd verstuurd via mail.

3.5 Indien de betaling onmiddellijk bij inschrijving gebeurt, ontvangt de klant na aankoop, indien nodig, een factuur per email.

3.6 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na factuurdatum te gebeuren. Zo niet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

3.7 Bij bos coaching sessies en -trajecten, workshops, Inner Healing Touch trajecten en -sessies en bosbaden wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang ervan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 – Vroegtijdige stopzetting door de klant

4.1 Indien de klant tijdens een meerdaags bos coachingtraject , workshop, evenement of Inner Healing Touch traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd.

4.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

4.3 Dit geldt voor alle activiteiten georganiseerd door Benten Martens – HEEL JE NATUUR.

Artikel 5 - Annulering door de klant / klant komt niet opdagen

5.1 Individuele trajecten of meerdaagse activiteiten in groep: bij annulering tot 24 uur op voorhand is de klant 50% verschuldigd in het geval van groepsactiviteiten; de individuele afspraken kunnen wel nog verplaatst worden. Annuleert de klant minder dan 24 uur op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De annulering dient schriftelijk te gebeuren via nature@bentenmartens.be.

5.2 Een individuele sessie of eenmalige activiteit (bosbad, workshop, coaching): bij annulering tot 24u voor aanvang van de sessie kan de afspraak verzet worden naar een ander moment. Bij annulering minder dan 24u op voorhand of het nalaten te verwittigen kan de sessie of activiteit in rekening worden gebracht. De annulering dient schriftelijk te gebeuren via nature@bentenmartens.be.

Artikel 6 – Annulering door Benten Martens – HEEL JE NATUUR

6.1 Bij annulering door Benten Martens – HEEL JE NATUUR omwille van persoonlijke omstandigheden wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. 

6.2 Shinrin yoku, workshops in de natuur en bos coaching die niet kunnen doorgaan omwille van weersomstandigheden worden niet terugbetaald maar verplaatst naar een latere datum overeen te komen met de klant.

6.3 Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Benten Martens – HEEL JE NATUUR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.

Artikel 7 - Klachten

7.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens het bos coaching traject, Inner Healing Touch traject, shinrin yoku, workshop, activiteit of evenement of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de workshop, shinrin yoku, traject, activiteit of evenement.

7.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

7.3 De schadevergoeding waartoe Benten Martens – HEEL JE NATUUR mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de workshop, traject, bosbad of activiteit betaald heeft.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Een dienst van Benten Martens – HEEL JE NATUUR is geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

8.2 De bos coaching trajecten, bosbaden - shinrin yoku, Inner Healing Touch trajecten en -sessies en workshops aangeboden door Benten Martens – HEEL JE NATUUR zijn bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei en ter bevordering van de gezondheid. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Raadpleeg altijd uw arts indien u wenst te stoppen met een medische behandeling.

8.3 Benten Martens – HEEL JE NATUUR verbindt zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden en de hoogst mogelijke ethische normen in acht te nemen bij de uitvoering van de opdrachten. Benten Martens – HEEL JE NATUUR is echter niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een sessie of traject.

8.4 De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een sessie of traject.

8.5 Benten Martens – HEEL JE NATUUR heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

8.6 De aansprakelijkheid van Benten Martens – HEEL JE NATUUR is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

8.7 Benten Martens – HEEL JE NATUUR is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de activiteit, noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen tijdens de activiteit.

Artikel 9 - Privacy

Benten Martens – HEEL JE NATUUR neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Ga naar privacyverklaring voor een gedetailleerde uitleg.

Artikel 10 - Betwistingen

10.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van Leuze-en-Hainaut of de ondernemingsrechtbank van Henegouwen, afdeling Tournai bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

10.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Benten Martens – HEEL JE NATUUR. Benten Martens behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.


Privacyverklaring

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van HEEL JE NATUUR en Benten Martens (hierna genoemd "HJN", "wij" of "ons"). Uw privacy komt op de eerste plaats.
Deze privacy verklaring is van toepassing op 1) de website https://www.bentenmartens.be (hierna genoemd de "Website") en 2) op alle (commerciële) relaties tussen HJN en haar klanten, prospecten en zakenpartners.

HJN tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR.
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die HJN verzamelt en de wijze waarop deze persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de Website van HJN impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens
HJN kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam/Bedrijfsnaam
 • Voornamen
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Geboortedatum/geboorteplaats zoals vermeld in het uittreksel van het geboorteregister
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentie naar en van HJN
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

HJN verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal HJN, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat HJN toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:

 • Een samenwerking met HJN
 • Het invullen van Google Formulieren
 • Correspondentie met en uitgaande van HJN
 • Het aanvragen van een offerte

De door HJN verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
HJN kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak account en de bevestiging daarvan, indien van toepassing
 • De uitvoering van een overeenkomst met HJN
 • Het leveren van de diensten van HJN
 • Het verzenden van uitnodigingen voor geplande bosbadsessies en andere activiteiten
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken
 • Statistische doeleinden
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

HJN zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van HJN en de optimalisering daarvan (zoals bv het verwerking van betalingen, database management).

Indien het noodzakelijk is dat HJN in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat HJN uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer HJN hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Wanneer HJN of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke HJN heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal HJN uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart HJN uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder 'gebruik persoonsgegevens'.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met nature@bentenmartens.be.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die HJN mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ('recht om te worden vergeten');
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Via email kan u steeds aangeven welke persoonsgegevens u wil updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen en/of indien u uw persoonsgegevens wil laten schrappen, kunt u dit eveneens op elk moment aangeven via email.

Beveiliging persoonsgegevens
HJN verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

HJN zal alle verzamelde persoonsgegevens bewaren in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van HJN, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan HJN in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacyverklaring
HJN is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is HJN verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop HJN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer HJN
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop HJN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: nature@bentenmartens.be
 • Via telefoon: 0471 52 60 06